Podmítka je druh mělké orby, která se provádí po sklizni porostu – hlavně obilovin. Nejčastěji se k podmítce používají radličné pluhy, ale můžeme se setkat i s podmítkou talířovými pluhy nebo-li disky. Podmítka vede ke snižování populace plevelů i škůdců, chrání půdu před erozí, zlepšuje hospodaření půdy s vodou, pomáhá zpracování a rozkladu posklizňových zbytků atd.